VII:51 Mats Jansson

Kolare, sexman. Blev 70 år.

Antavla

Far:

 Jan Matsson (1727 - 1805)

Född:

1751-07-23 Stora Björnmossen, Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län. [1]

Bosatt:

från 1797 till 1803 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [1]

Kolare.

Bosatt:

från 1804 till 1811 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [2]

Kolare. "Plågas av bråk."

Bosatt:

från 1812 till 1817 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [3]

Fadr. "Besvärad af bråk."

Bouppteckning:

1812-10-26 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [4]

"År 1812 den 26 october förrättades af nedanskrifne Inventering, wärdering, och delning, på kohlaren Mats Jansson och dess hustru Marta Matsdotter lösa och fasta egendom, hvilka afstod såwäl answaret för Hemmanets skötsel, samt de öfriga hushålsbeswären till Älsta Sonen Jan Matsson, närvarande woro alla Arfvingarne, Sönerna Jan och Mats, Mågarne Daniel Andersson i Björnmåsen, Ungl Pehr Rönnquist i Mörtsjöns, Mästerswenn Jan Beckius från Brattfors, Skräddaren Pehr Jansson från Swartnäs, Kohldrängen Anders Nilsson Formgren från Swartnäs Bruk, och för Yngsta Dottren Brita som ännu war omyndig, åtog sig dess Fader Mats Jansson i Björnmåsen förmyndarskapet, sedan arfwingarne sins emellan öfwerenskomitt med Föräldrarne om arflotternas delnings, företogs uppteckning wärdering och delning som följer:

Hela Hemmanet med hus och jord uppwärderades till ett wärde, Eneligt öfwerenskommelse Mågtingarne emellan.......................76.-.-
Innewarande Års Inbärgade gröda och Foder uppwäderades till ett wärde, Eneligt öfwerenskommelse Mågtingarne emellan till.......105.-.-
Kreatur:
1 st gammal brun häst med bläs.................................................6.32.-
2 st kor á 8 riksdaler..................................................................16.-.-
2 st försommarskalvar................................................................6.32.-
1 st dito mindre..........................................................................2.-.
4 st getter..................................................................................4.-.-
4 st killingar..............................................................................2.-.-
4 st får......................................................................................4.-.-
5 st lamm..................................................................................2.24.-
Diverse husgerådssaker:
5 st järnbeslagna långslädar.....................................................5.-.-
1 st kyrksläde...........................................................................1.24.-
2 st kolskrindor.........................................................................2.-.-
1 st brädskrinda........................................................................-.16.-
1 st sämre dito..........................................................................-.12.-
2 st storskrindor........................................................................-.36.-
2 par järnskodda kälkar...........................................................2.-.-
1 par kärrhjul med axel............................................................1.-.-
1 st måckarad?.......................................................................-.12.-
2 st finnårder..........................................................................-.24.-
1 st gammal åkerharv.............................................................-.8.-
1 st rist...................................................................................-.4.-
2 st slipstenar med vevar av järn...........................................8.-.-
1 par slipkedjor......................................................................-.8.-
1 st finnsläde..........................................................................-.8.-
1 st bättre klövsadel...............................................................-.18.-
1 st sämre dito.......................................................................-.12.-
1 dussin bättre liar...................................................................1.-.-
22 st sämre dito......................................................................-.44.-
3 st järnstörar.........................................................................-.24.-
3 st bättre huggyxor...............................................................-.32.-
2 st sämre dito.......................................................................-.8.-
1 st foghyvel.........................................................................-.6.-
1 st oxhyvel...........................................................................-.6.-
2 st dubbla navrar..................................................................-.16.-
1 st bättre stråkhyvel..............................................................-.8.-
1 st sämre dito........................................................................-.6.-
Diverse husgerådssaker, bestående av ler- och laggkärl, glas och
porslin som arvingarne delade genast och uppvärderades till: 8.-.-
1 st större stannsäng................................................................-.16.-
1 st mindre dito.........................................................................-.8.-
Summa bancomynt:...............................................................260.12.-
50 procent agio.....................................................................130.6.-
390.18.-
Riksgäldmynt

Arfvingarne öfwerenskommo med Älsta Brodern Jan Matsson att låta boet vara orubbad emot det, att Jan Matsson utfästade sig att i Contanta pengar utbetala till sina syskon, hvad som ofvan eneligit förut gordt värde kunna komma på deras Arflotter, äfwen afdrogs af Inventarie Summan de skulder hvaruti boet häfta och till de af Arfwingarne som ej utfått sin Bröllopskost. Och öfwerenskommo Arfwingarne att i fasta Egendomen skulle Bröderne ärfwa twåtredjedelar och Systarne Entredjedel, men i lösa Egendomen skulle både Bröder och Systrar ärfwa lika.

Avkortningar av inventariesumman:
De fattigas andel 18 procent..................................................-.18.-
Skuld till Åmots Bruk..............................................................4.-.-
Innevarande års kronoutlagor upptogs...................................10.-.-
Son Jan Matssons fordran......................................................24.-,-
Dito för 7 ? spannmål..............................................................7.-.-
Sonen Mats innestående bröllopskost...................................30.-.-
Dito för svarta kläder.............................................................20.-.-
Dito för en ko lika med de andra syskonen...........................12.-.-
Mågen Anders Formgrens bröllopskost..................................28.-.-
Dito Pehr Jansson dito..........................................................24.-.-
Omyndiga dottren Brita dito...................................................28.-.-
Dito för en ko lika med de andra arvingarna.........................12.-.-
Mågen Jan Beckius innestående av bröllopskosten emot
de som utfått full.....................................................................4.-.-
Andel av bouppteckningsarvodet..........................................1.32.-
Summa:..................................................................................205.2.-

Ovanstående 205 riksdaler 2 skilling riksgäldmynt åttog sig Jan Matsson att till sina syskon betala även de skulder varuti boet häfta och återstoden som är 185 riksdaler 16 skilling Riksgäldsmynt fördelas emellan arvingarna och tillfaller på brorslotten 28 riksdaler 38 skilling Riksgäld och på systerlotten 21 riksdaler 14 skilling samma mynt.

Sonen Jan Matssons innestående arvlott i boet......................28.38.-

Sonen Mats Mats utbekomne varor.........................................1.41.3
Kontant av Jan Matsson..........................................................26.44.9
Summa:....................................................................................28.38.-

Mågen Daniel Andersson påföres för uttagna odlingar av hemmanet
..................................................................................................18.36.-
Dito för varor..............................................................................1.41.3
Kontant av Jan Matsson............................................................-.32.9
Summa:.....................................................................................21.14.-

Mågen Jan Beckius arvslott för uttagna persedlar ur boet........1.41.3
Kontant av Jan Matsson........................................................19.20.9
Summa:...................................................................................21.14.-

Mågen Pehr Rönnquist arvslott för uttagna persedlar ur boet....1.41.3
Kontant av Jan Matsson..........................................................19.20.9
Summa:....................................................................................21.14.-

Mågen Pehr Janssons arvslott för uttagna persedlar ur boet.....1.41.3
Kontant av Jan Matsson...........................................................19.20.9
Summa:....................................................................................21.14.-

Mågen Anders Formgrens arvslott för uttagna persedlar ur boet..1.41.3
Kontant av Jan Matsson............................................................19.20.9
Summa:.....................................................................................21.14.-

Omyndiga dottern Britas arvslott, som fadren Mats Jansson har att
före, för uttagna persedlar ur boet..............................................1.41.3
Kontant av Jan Matsson..........................................................19.20.9
Summa:....................................................................................21.14.-

Summa riksgäld:......................................................................390.18.-

Att Sålunda blifwit upptecknad wärderad och Arfwingarne emellan delat intygar:
Jan Andersson i Rönnbacken
Ulric Jacobsson

Med Ofwanstående Bouppteckning och delning finner vi oss till alla delar nöjgde, som med våras namns underfattande bekräftas:
Jan Matsson
Mats Matsson
Anders Formgren
Jan Beckius
Dan Andersson
Pehr Jansson
Pehr Rönnquist
Å min Omyndiga Dotters Wägnar, Mats Jansson

Föräldrarne undantog nedanskrefne persedlar ur boet:
3 st kor...................................................................................24.-.-
1 st röd häst...........................................................................33.16.-
2 st bockar.............................................................................3.16.-
3 st får....................................................................................2.32.-
2 st getter..............................................................................2.32.-
1 st kopparkruka....................................................................-.40.-
Brännvinsredskap gammal och obrukbar..............................4.-.-
1 st 7-kanns gryta...................................................................1.-.-
1 st tennstop............................................................................-.32.-
1 st hårsikt..............................................................................-.4.-
1 st säng med behöriga sängkläder.........................................4.-.-
4 st liar....................................................................................-.24.-
3 st huggyxor..........................................................................-.24.-
1 st täljyxa...............................................................................-.16.-
1 st väggur med fodral............................................................3.16.-
1 st skruvstäd.........................................................................2.-.-
1 par vävstolar........................................................................-.32.-
Äfwen undantogs nya stugan och en kammare Öster på Gården
och en tunna spannmål årligen
Summa i Banco:.....................................................................83.44.-

De fattigas andel är betald med 18 skilling riksgäldsmynt, som qvitteras Åmot d. 31 januari 1813.
Matthz Hellgren, kapellpredikant"

Bosatt:

från 1818 till 1821 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [5]

Fadr. gamle kolaren. "Död 1821".

Död:

1821-12-05 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län. [6]

"Gamle kolaren Matts Jansson i Björnmåsen. Ålderdomsbräcklighet. 70 år 4 mån."


Äktenskap med VII:52 Margta Matsdotter (1756 - 1832)

Vigsel:

före 1776 Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län.

Barn:

 Malena Matsdotter (1776 - )
 Anna Matsdotter (1779 - 1859)
 Lisa Matsdotter (1783 - 1872)
 Karin Matsdotter (1786 - )
 Johan (Jan) Matsson (1788 - )
 Mats Matsson (1791 - )
 Brita Matsdotter (1794 - )


Noteringar

Mats Jansson är farmors morfars farmors far till Bengt Peter.

Mats Jansson är farmors mormors mormors far till Bengt Peter.


Personhistoria

Årtal
Ålder
Händelse
1751
Födelse 1751-07-23 Stora Björnmossen, Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län [1]
1756
4 år
Makan VII:52 Margta Matsdotter föds 1756-01-04 Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län [1]
<1776
Vigsel VII:52 Margta Matsdotter före 1776 Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län
1776
25 år
Dottern Malena Matsdotter föds 1776-09-19 Stora Björnmossen, Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län
1779
27 år
Dottern VI:26 Anna Matsdotter föds 1779-03-15 Stora Björnmossen, Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län [7]
1783
32 år
Dottern VI:32 Lisa Matsdotter föds 1783-08-08 Stora Björnmossen, Ockelbo (Åmot), Gävleborgs län [1]
1786
34 år
Dottern Karin Matsdotter föds 1786-01-06 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län
1788
36 år
Sonen Johan (Jan) Matsson föds 1788-06-25 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län
1791
40 år
Sonen Mats Matsson föds 1791-11-30 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län
1794
42 år
Dottern Brita Matsdotter föds 1794-02-07 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län
>1797
Bosatt från 1797 till 1803 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [1]
>1804
Bosatt från 1804 till 1811 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [2]
1805
54 år
Fadern VIII:101 Jan Matsson dör 1805-12-13 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [8]
>1812
Bosatt från 1812 till 1817 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [3]
1812
61 år
Bouppteckning 1812-10-26 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [4]
>1818
Bosatt från 1818 till 1821 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [5]
1821
70 år
Död 1821-12-05 Stora Björnmossen, Åmot, Gävleborgs län [6]

Källor

[1]
Åmot AI:1 (1797-1803) Bild 85 / sid 79 (AID: v137210.b85.s79, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[2]
Åmot AI:2 (1804-1811) Bild 99 / sid 90 (AID: v137211.b99.s90, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[3]
Åmot AI:3 (1812-1817) Bild 95 / sid 90 (AID: v137212.b95.s90, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[4]
Gästriklands domsaga FII:7 (1812-1813) Bild 678 / sid 193 (AID: v154660.b678.s193, NAD: SE/HLA/1040018)
 
 
[5]
Åmot AI:4 (1818-1829) Bild 106 / sid 101 (AID: v137213.b106.s101, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[6]
Åmot F:1 (1798-1861) Bild 20 / sid 18 (AID: v137243.b20.s18, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[7]
Åmot AI:1 (1797-1803) Bild 68 / sid 62 (AID: v137210.b68.s62, NAD: SE/HLA/1010238)
 
 
[8]
Åmot F:1 (1798-1861) Bild 8 / sid 6 (AID: v137243.b8.s6, NAD: SE/HLA/1010238)